Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

DownloadsTitle Downloads
सामुदायीक वनमा पयार्पयर्टन कायवीधी २०७५ downloads/177610-20181123.pdf
IEE downloads/684908-20180225.jpg
आ.ब. ०७२/७३ को बार्षिक प्रगति downloads/283262-20160722.xls
आ.ब. ०७२/७३ को तेश्रो चौमासिक प्रगति downloads/776488-20160722.xls
आ.ब.०७३/७४ को योजना तर्जुमा मार्गदर्शन(योजना आयोग) downloads/404944-20160110.pdf
IEE को TOR प्रतिबेदन तयारी बारे पु.क्षे.ब.नि., बिराटनगर को च.न.८१ मिति २०६८.४.२६ को circular downloads/952148-20160105.jpg
IEE को TOR प्रतिबेदन तयारी बारे पु.क्षे.ब.नि., बिराटनगर को च.न.८१ मिति २०६८.४.२६ को circular downloads/129932-20160105.jpg
भ्रमड खर्च नियमावली ४ संसोधन २०७२ downloads/364159-20151230.pdf
बन दसक कार्यक्रम को कार्यविधि २०७१ downloads/206813-20151230.pdf
नेपाल राजपत्र मा मिति २०७२.७.१७ मा प्रकाशित जडिबुटी को संसोधित दररेट downloads/161594-20151230.pdf
नेपालमा अधिक चोरि सिकार तथा अबैध व्यपार हुने बन्यजन्तु तथा बनस्पति को जानकारी 2072 downloads/265888-20151230.pdf
बन मन्त्रलायको अनुसंधान कार्यविध downloads/524184-20151230.pdf
बन मन्त्रालय को नम्रस downloads/661004-20151230.pdf
बैज्ञानिक बन बयस्थापन कार्यविधि २०७१ downloads/659304-20151230.pdf
जलवायु परिवर्तन तथा रेड प्लस सब्दकोस downloads/928964-20151230.pdf
रास्ट्रय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरचन ऐन २०२९ downloads/414372-20151230.pdf
बन बिभाग बाट संचालन हुने विकास कार्यक्रमको कार्यविधि २०७१ downloads/340589-20151230.docx
सामुदायिक बनको काठ दाउरा सङ्कल निर्देशिका २०७१ downloads/264310-20151230.pdf
भुमि सब्दकोश २०७० (भुमि सुधार मन्त्रलाय) downloads/306662-20151230.pdf
सामुदायिक बन को स्रोत सर्बेक्षण २०६१ downloads/210208-20151230.pdf
बन क्षेत्रको लौगिक तथा सामाजिक समाबेसी रणनीति २०६५ downloads/568114-20151230.pdf
downloads/212715-20151226.
आ . ब. ०७२/७३ को बन संग सम्बन्धित जिल्ला दररेट downloads/123149-20151226.pdf
ग्रेडिङ नम्र्स(बन पैदावार ) downloads/445875-20151221.pdf
सामुदायिक वन बिकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन downloads/151585-20151221.pdf
तेह्रौं योजना downloads/469652-20151221.pdf
NTFP Policy downloads/643587-20151221.pdf
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका downloads/935486-20151221.pdf
निजी वन दर्ता downloads/569266-20151221.xls
कबुलियती वन निती downloads/113420-20151221.pdf
नेपालको वन downloads/636254-20151221.pdf
पाँच जडिबुटी downloads/335544-20151221.pdf
निर्देशिकाको सँगालो downloads/667807-20151221.pdf
सिमसार वर्णमाला downloads/445828-20151221.pdf
वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनकोे लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि - २०६३ downloads/823598-20151221.doc
Book 2072 downloads/685145-20151221.pdf
CITES Annex & Nepalese Spesies Listed downloads/878510-20151218.pdf
REDD Profile downloads/445776-20151218.pdf
वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका downloads/744889-20151218.pdf