Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

चुरे क्षेत्रको वन१ चुरे सरक्षण बारे को निर्णय तथा निर्देशनहरु 

१.१ बिज्ञान,प्रबिधी मन्त्रलायको सूचना

१.२ चुरे क्षेत्रका बन हरु बाट बन पैदावार संकलन बारे नेपाल सरकार को निर्णय

१.३ चुरे गठन आदेश २०७१

१.४ चुरे जोखिम अबधाराना 

१.५ चुरे पत्र 

१.६ चुरे परिपत्र

१.७ चुरे को बन बाट काठ दाउरा उत्पादान बारे

१.८ चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि बातावरण संरक्षणका मापदण्ड

१.९ चुरे सरक्षण दिवस २०७१ कर्यबिदी

१.१० चुरे सरक्षित क्षेत्रको बिबरण (जिल्लागत)

१.११ चुरे सूचना राजपत्र

१.१२ बन विभाग मार्फत संचालन हुने चुरे कार्यक्रम को कार्यविधि २०७०

१.१३. नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०६७.३.३२ को निर्णय 

१.१४ चुरे का सा.ब. बाट काठ दाउरा संकलन गर्ने बारे नेपाल सरकार (सचिब स्तरिय) २०७१.९.१ को निर्णय

योजना तर्जुमा मार्गदर्शन 

३ चुरे अनुगमन निर्देसिक्का 2072