Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

जिल्ला वन पैदावार आपुर्ती समिती१ . आपूर्ति समिति को निर्देशिका २०६३ http://dfojhapa.gov.np/docs/157262-20151222.pdf

२ आ.ब.०७२/७३ को लागि आपूर्ति समितिमा काठ , दाउरा मा गर्ने कार्यविधि http://dfojhapa.gov.np/docs/821044-20151223.jpg

३ आ.ब.०७२/७३ को लागि आपूर्ति समिति मार्फत काठ , दाउराको बिक्रि तथा सिफारिस मूल्य

 http://dfojhapa.gov.np/docs/100052-20151223.jpg

http://dfojhapa.gov.np/docs/714603-20151223.jpg