Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

योजना तथा कार्यक्रमक ) आ.ब. ०७२/७३ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम (जि.व.का.,झापा मार्फत संचालीत कार्यक्रमहरु) :
१) सामूदायिक तथा कवुलियती वन विकास कार्यक्रम
२) वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रबर्धन आयोजना
३) राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
४) राष्ट्रपती चुरे– तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम
५) बृक्ष सुधार, बृक्षारोपण तथा निजी वन विकास
६) समुदायमा आधारीत मानव हात्ती द्धन्द्ध व्यवस्थापन आयोजना (विश्व बैकको सहयोगमा)

ख ) आ.ब. ०७३/७४ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम (जि.व.का.,झापा मार्फत संचालीत कार्यक्रमहरु) :