Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

निती तथा कानुनी व्यवस्था१ बन नियमावली (पाचौ संसोधन) २०७२http://dfojhapa.gov.np/docs/905447-20151222.pdf

२ रास्ट्रीय सिमसार नीति २०६९ http://dfojhapa.gov.np/docs/746786-20151222.pdf

३ सरकारी रुख हटाउने सम्बन्धि मापदण्ड http://dfojhapa.gov.np/docs/529351-20151222.pdf

४. कबुलियती बन नीति २०५९ http://dfojhapa.gov.np/docs/457529-20151222.pdf

५. समुदायीक बन बिकास मार्गदर्शन (तेस्रो संसोधन ) http://dfojhapa.gov.np/docs/461432-20151222.pdf

६. बन बिभाग संग सम्बन्धित् निर्देसिका हरु को संगालो २०६५ http://dfojhapa.gov.np/docs/682958-20151222.pdf

७. सेक्टर बन कार्यालयको कार्य बिबरण http://dfojhapa.gov.np/docs/815960-20151222.pdf

८ सामुदायिक बन को स्रोत सर्बेक्षण २०६१ http://dfojhapa.gov.np/docs/466190-20151222.pdf

९ थिनिंग गाइड लाइन (सल्ला)http://dfojhapa.gov.np/docs/965842-20151225.pdf

१० भूकम्प प्रभावित जिल्ला को काठ दाउरा ओसार पोसार , सा.ब.बाट काठ उत्पादन

१०.१ http://dfojhapa.gov.np/docs/195526-20151225.pdf

१०.२ http://dfojhapa.gov.np/docs/931336-20151225.pdf

१०.३ http://dfojhapa.gov.np/docs/262164-20151225.pdf

११ गरिबी रेखा मुनि का लाई कबुलियती बन हस्तान्तरन को अधिकार प्रतायोजन निर्णय http://dfojhapa.gov.np/docs/678468-20151225.PDF

१२ रास्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ http://dfojhapa.gov.np/docs/700223-20151225.pdf

१३ कार्य संचालन निर्देशिका २०७० http://dfojhapa.gov.np/docs/450347-20151225.pdf

१४ बन कार्बन मापन मार्गदर्शन 2067 http://dfojhapa.gov.np/docs/114000-20151226.pdf

१५.बन अतिक्रमण रणनीति २०६८http://dfojhapa.gov.np/docs/994417-20160103.pdf

१६. कबुलियती बन को दररेट परिवर्तन को राजपत्र http://dfojhapa.gov.np/docs/390482-20160103.pdf

१७.बेबसायिक प्रयोजन का लागि कबुलियती बन दिने कार्यविधि २०६८ http://dfojhapa.gov.np/docs/848779-20160103.pdf

१८ बन दुरी कायम (राजपत्र सुचना) http://dfojhapa.gov.np/docs/809009-20160103.pdf

१९. निजि बन विकास निर्देशिका http://dfojhapa.gov.np/docs/754037-20160105.zip

२० बन एेन २०४९ http://dfojhapa.gov.np/docs/713535-20160105.pdf

२१ बन नियमावली२०५१ http://dfojhapa.gov.np/docs/916456-20160105.pdf

२२ जलवायु परिबर्तन नीति २०६७ http://dfojhapa.gov.np/docs/252082-20160105.doc