Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

निजी वनआ.ब.०७१/७२ सम्म झापा जिल्ला अन्तर्गत

३६६ वटा निजि बन दर्ता , 

क्षेत्रफल : ३५९.२४७ हे. 

विस्तृत बिबरण