Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौसामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको कोषमा सामुदायीक बन बाट बार्षिक रुपमा प्राप्त हुने आम्दानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम बन विकासका कार्यहरु मा र  ३५ प्रतिशत रकम गरिबी निउनिकरण एबम आयमुलक कार्यहरु मा खर्च गरि सामुदायिक बन विकास मार्गदर्शन २०६५ पालना गरौ ।