Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

सामुदायीक वनमा पयार्पयर्टन प्रबधर्न कायर्वीधी २०७५http://dfojhapa.gov.np/docs/901082-20181123.pdf