जिल्ला वन पैदावार आपुर्ती समितिको काठ दाउराबारे मिति २०७६।१०।१६ को सुचना

जिल्ला वन पैदावार आपुर्ती समितिको २०७६।९।२८ को बैठकको निर्णयबाट स्विकृत काठ दाउरा उपलब्ध हुने बारेको  मिति २०७६।१०।१६ को सुचना