वन्यजन्तुबाट क्षती भएका १४९ जना पिडितहरुको मिति २०७६।११।१६ मा राहत रकम निकासा भई आएकोले नागरिकता र वैक खाताको विवरण सहित सम्पर्क राख्न आउने यसै साथ पिडितहरुको नामावली संलग्न राखीएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

वन्यजन्तुबाट क्षती भएका १४९ जना पिडितहरुको मिति २०७६।११।१६ मा राहत रकम निकासा भई आएकोले नागरिकता  र वैक खाताको विवरण सहित सम्पर्क राख्न आउने यसै साथ पिडितहरुको नामावली संलग्न राखीएको व्यहोरा अनुरोध छ ।