जिल्ला वन पैदावार आपुर्ती समिति झापाको मिति २०७६।१०।२९ को बैठकबाट मिति २०७६।१०।१६ देखी २८ सम्म निवेदन दर्ता भएका निवेदकहरुलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने बारेको सुचना संम्बन्धित सबैको लागि अनुरोध छ

जिल्ला वन पैदावार आपुर्ती समिति झापाको मिति २०७६।१०।२९ को बैठकबाट मिति २०७६।१०।१६ देखी २८ सम्म निवेदन दर्ता भएका निवेदकहरुलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने बारेको सुचना संम्बन्धित सबैको लागि अनुरोध छ