Show
क्र.सं. विवरण फाइल प्रकाशित मिति डाउनलोड
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रबर्धन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि २०७६-१०-२२ डाउनलोड
वन ऐन २०७६ ऐन २०७६-१०-१६ डाउनलोड
आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५ ऐन २०७६-२-६ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४ नियमावली २०७६-२-६ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ ऐन २०७६-२-६ डाउनलोड
निजामती-सेवा-नियमावली-२०५० का अनुसूचीहरु कार्यविधि २०७६-२-६ डाउनलोड
निजामती-सेवा-नियमावली-२०५० नियमावली २०७६-२-६ डाउनलोड
निजामती-सेवा-ऐन–२०४९ ऐन २०७६-२-६ डाउनलोड
प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग कार्यविधी कार्यविधि २०७६-२-२ डाउनलोड
१० दूध, मासु र पस्मिनामा आधारित उद्योगलाई अनुदान सहयोग कार्यविधि २०७५ ऐन २०७६-२-२ डाउनलोड
११ कृषि यान्त्रिकरण तथा ग्रीन हाउस निर्माण सहयोग कार्यक्रम कार्यविधी ऐन २०७६-२-२ डाउनलोड