क्र.सं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं. भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय

अहिले कुनै पनि डेटा राखिएको छैन

नोट: विवरण वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म देखिनेछ ।