यस कार्यालयको दरबन्दी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ

क्र.स पद सेवा समूह श्रेणी दरबन्दी
जम्मा