गोलिया । चिरान काठ दाउरा बोलपत्रद्धारा लिलाम विक्री सम्बन्धि दोश्रो पटक सुचना प्रकाशित भएकोले मु अ करमा दर्ता ईच्छुक कम्पनि वा फर्मले समयमै शिलवन्दी बोलपत्र खरिद गरी समयमै दाखिला गर्नु हुन आव्हान गरिन्छ । दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७।४।३२

गोलिया । चिरान काठ दाउरा बोलपत्रद्धारा लिलाम विक्री सम्बन्धि दोश्रो पटक सुचना प्रकाशित भएकोले मु अ करमा दर्ता ईच्छुक कम्पनि वा फर्मले समयमै शिलवन्दी बोलपत्र खरिद गरी समयमै दाखिला गर्नु हुन आव्हान गरिन्छ ।

दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७।४।३२